Kod nas je kvalitet na prvom mestu. Uverite se i sami, pomoæi æemo Vam da na pravi naèin postanete deo IT sveta. Unapredite Vaše poslovanje uz pomoæ naših IT rešenja. Nudimo Vam širok spektar usluga iz IT oblasti kojima æete ubrzati, olakšati i osigurati svoje poslovanje.
Centralizovana obrada, kontrola prava pristupa, sigurno skladištenje podataka, automatizacija procesa, poveæanje perfrormansi... Sve su to beneficije koje serverska rešenja donose u Vašu kompaniju. Zašto bi ste se odluèili da u svoje radno okruženje ubacite još i nešto tako komplikovano kao što su serveri? Odgovora je mnogo.
Efikasna komunikacija je put do uspeha. Vreme potrebno za razmenu, pouzdanost i sigurnost informacija su kljuè uspešne komunikacije. To je jako teško postiæi u radnom okruženju gde je protok informacija nekontrolisan i prepušten svakome ponaosob.
Informacije moraju da budu brzo dostupne, precizne i pregledne. Kako to postiæi ako se nalaze na razlièitim mestima? Kako izvuæi zbirni izveštaj? Šta ako se na jednom od mesta iz nekog od razloga izgube podaci?

Sve je ovo moguæe jedino ako se informacije nalaze bezbedno skladištene na jednom mestu, pod jednom organizacionom strukturom sa jasnom namenom i pravima pristupa. To jedno mesto je ništa drugo nego - server.

Postavite sebi ova pitanja kako biste lakše odredili da li Vam je zaista potreban pravi server:


Ako ste bar na jedno odgovorili potvrdno ispunjavate preduslove za implementaciju servera u Vašem radnom okruženju.
Tower serveri Nudimo Vam širok spektar konfiguracija za korisnike svih profila projektovanih da odgovore konkretnim zahevima.

Rack serveri Za zahtevnija mrežna okruženja sa specifiènim potrebama.

Storage rešenja Bez obzira da li imate server ili ne, storage rešenja Vam omoguæavaju sigurno skladištenje podataka i brz pristup sa bilo kog raèunara.

Mrežna oprema Nudimo Vam projektovanje i implementaciju kompletne IT infrastrukture i komunikacione opreme.

Zbog kompleksnosti današnjeg naèina komunikacije i poslovanja, u svim kompanijama postoje svakodnevni problemi u radu, kao i stvari koje zahtevaju periodièno praæenje i održavanje. Sve kompanije su do odreðene granice sposobne da se same nose sa ovim stvarima, ali takoðe sve u jednom trenutku doðu do situacije u kojoj treba postaviti pitanje realne isplativosti takvog naèina rada.
Da li su zaposleni zaokupljeni obavezama koje ih ometaju u njihovim redovnim poslovima? Da li zbog toga trpi posao koji donosi profit?
Ako ste došli do zakljuèaka koji potvrdno odgovaraju na ova pitanja najverovatnije je vreme da razmislite o prepuštanju održavanja IT infrastrukture Vaše kompanije struènjacima koji se bave iskljuèivo tim poslom.

Mi možemo da Vam ponudimo sve vidove tehnièke podrške. Naèine i kvantitet podrške æemo zajedno odrediti prema Vašim trenutnim potrebama. Cilj nam je da Vama olakšamo posao i omoguæimo Vam da poslujete efikasnije i pouzdanije.